Professionel mentaliseringsevne

Beskrivelse
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har foretaget en midtvejsevaluering af to mentaliseringsbaserede programmer. Formålet er styrkel-se af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder (VIVE, 2019). Mentalisering er et begreb, der har fået stor forskningsmæssig opmærk-somhed gennem de senere år. Mentalisering er en helt fundamental menneskelig evne i forhold til at kunne indgå i sociale sammenhænge. Mentalisering er evnen til at kunne aflæse, forstå og indgå i sociale sammenhænge. Det er evnen til at kunne forestille sig egen og andres mentale tilstande og efterfølgende at kunne bruge denne evne i sociale sammenhænge.
Flere teorier bidrager til en forståelse af mentalisering. Udviklingspsykologi, evolutionsteori, tilknytningsteori, affektteori og neuropsykologi. Mentalisering er en af flere veje at gå for at styrke professioners succes med at håndtere en kompleks praksis. Den professionelle mentaliseringsevne bidrager til, hvordan den professionelle forstår sig selv, hvordan den professionelle handler i praksis og dermed sandsynligvis påvirker måden at håndtere beslutninger på i praksis. Mentalisering er at kunne forstå sig selv og ikke mindst de elever, børn, unge, patienter og klienter, der er afhængig af støtte, omsorg, læring og udvikling. Den professionelle mentaliseringsevne er at kunne forstå behov, tanker, forestillinger, intentioner og følelser hos borgerne. Professionel mentalisering drejer sig om at blive opmærksom på, at alle mennesker har forskellige mentale tilstande i forskellige sociale sammenhænge.
6 Downloads
Relaterede emner