Center for forskning og udvikling i byggeri, energi og miljø

Chr. M. Østergaards Vej 4
8700
Horsens
Danmark

Organisationsprofil

VIA Byggeri, Energi & Miljø

Center for forskning og udvikling i Byggeri, Energi & Miljø hører under VIA Engineering på VIA University College. Centeret består af følgende enheder:

  • Program for forskning og udvikling i Intelligent & Bæredygtigt Byggeri (med tilknytning til VIA Byggeri)
  • Program for forskning og udvikling i Jord, Vand og Energi
  • Forskningsgruppen for Energi & Miljø
  • Sino-Danish New Energy and Environmental Protection Research and Development Application Center, Chengdu, China

Sammenhængen mellem forskning, uddannelse og praksis

Centeret har til formål at indsamle, udvikle og formidle ny viden om centerets tre fokusområder samt at tilgodese og udfordre såvel regionale som globale behov. Centerets forskning og udviklingsaktiviteter skal kunne omsættes og anvendes i både den professionelle praksis og i VIAs uddannelser, der fagligt opererer indenfor byggeri-, energi- og miljøområderne.

Centeret arbejder ud fra en tværprofessionel videnudvikling, der relaterer sig til konkrete interventioner indenfor byggeri-, energi- og miljøområderne og mere generel viden om ind-satser med et bredere sigte, der kan medvirke til at skabe en bedre sammenhæng i det fremtidige forbrug af ressourcer.

Anvendt forskning og udvikling

Byggeri, energi og miljø er store forsknings- og udviklingsområder i Danmark. Det giver en stor spredning i projekter, produkter og tilgange til at arbejde med de tre områder. Samtidig er byggeri, energi, miljø og industriel IT forsknings- og udviklingsområder, der hænger sammen på kryds og tværs.

Vores forskning skal kunne anvendes. Den viden, vi udvikler, skal kunne omsættes til udvikling og innovation. Derfor samarbejder vi med erhvervslivet, offentlige instanser, interesseorganisationer og andre forsknings- og udviklingsinstitutioner. Det tætte samspil med omverdenen skal være den røde tråd i alle vores aktiviteter.

Fra detaljen til helheden

Det ser vi som en fordel, fordi vores arbejde netop skal styrke helheden ved at fokusere på detaljen. Vi fokuserer på at udvikle projekter og indsatsområder, der er rettet mod udvalgte dele af områderne byggeri, energi og miljø, herunder bl.a.:

- energirenovering
- cirkulær økonomi
- genanvendelse af byggematerialer
- energieffektivisering
- vedvarende energiressourcer
- energilagring
- vandressourcer
- drikkevandsproduktion
- embedded engineering
- Internet of Things
- resiliens
- klimatilpasning

Ambitionen er, at bidrage med ny viden inden for afgrænsede felter. Viden, der har værdi i sig selv og samtidig kan anvendes i den fortsatte udvikling af de tre indsatsområder.

Det kan være ny og måske ligefrem banebrydende forskning. Det kan også være ved at forbedre eksisterende og velkendt teknologi eller anvende kendt teknologi inden for nye områder. Men netop ved at gå fra detaljen til helheden kan vi i vores arbejde bygge på andres resultater. Uanset om det er fra forskning eller fra erhvervslivet.

Optimering af ressourcer

Både byggeri, energi og miljø handler i høj grad om forvaltning af ressourcer. Det kan være begrænsning af forbruget af knappe ressourcer, som mange energikilder eller rentvand, er. Det kan være udvikling af nye ressourcer, som kan supplere eller afløse de knappe, fx vedvarende energikilder. Det kan også være en anden måde at håndtere ressourcer på, som når bygninger opføres eller renoveres, spildvarme lagres og genanvendes, vand renses og bruges til bestemte formål og gennem brug af indlejrede systemer og internet of things.

Med udgangspunkt i ressourceoptimeringen ser vi byggeri, energi og miljø, som tre sider af samme sag. Det understøtter vores tilgang om at gå fra detaljen til helheden: Ny viden, udvikling eller innovation inden for ét af vores tre fokusområder vil netop ofte kunne inddrages i de øvrige.

 

225 Publikationer 76 Projekter 3946 Downloads
Relaterede emner

    Emneord

  • miljøledelse
  • byggeri - grønt, nudging, bygningsrenovering, energirenovering, indeklima
  • bæredygtighed
  • ingeniør - drikkevand, spildevand, biogas, mikrobiologi, energilagring, solvarme, jordvarme, energipæle, energieffektivisering, geotermisk energi, varmepumpe, ressourcer, vedvarende energi