Temaansvarlig for temaet: Rehabilitering på tværs af målgrupper, professioner og sektorer på det tværprofessionelle modul

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:

  De studerende skal ved modulets afslutning have opnået:


  Viden om:

   * aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet
   professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge
  * juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer


  Færdigheder i at:

  *arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden
   * identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil
  * kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter


  Kompetencer til at:


  *planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer
   indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar


  * reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.


  Undervisnings- og arbejdsformer: På temaet foregår læring bl.a. via undervisning, workshops, forelæsninger og projektarbejde.

  Undervisningen foregår overvejende i mindre klynger á 5 grupper, men fællesforelæsninger for hele holdet forekommer.

  Til undervisning og forelæsninger kan være tilknyttet øvelser og gruppearbejde, som understøtter og udvikler læring i tværprofessionelt samarbejde i forhold til rehabilitering.

  I forløbet deltager undervisere fra praksis, der giver indsigt i aktuelle tendenser og udfordringer på rehabiliteringsområdet.

  Derudover er et bærende element i temaet, et projektarbejde, hvor de studerende skal indsamle empiri/data fra den rehabiliterende praksis og relatere til teoretiske perspektiver fra undervisningen.

  De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling i relation til tværprofessionelt samarbejde inden for rehabilitering. Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelse af en projektrapport.

  I projektrapporten skal de studerende på baggrund af data-/empiriindsamling i praksis belyse og diskutere de muligheder og barrierer, der kan vise sig i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde i rehabilitering. Projektopgaven udarbejdes fælles af gruppen og danner baggrund for det videoklip, der er udgangspunkt for prøven.

  Til projektet er tilknyttet praksissteder, som de studerende samarbejder med mhp. data-/empiriindsamling.

  Projektarbejdet støttes af vejledning, digitale læringsformer samt et opponentseminar, hvor de studerende har mulighed for at udvikle og sparre på hinandens projekter.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At projektopgaveforløbet er valgt som et bærende element på modulet, er:
  - at det give de studerende færdigheder og kompetencer til tværprofessionelt samarbejde, ved at de opnår egne erfaringer med det tværprofessionelt samarbejde i de tværprofessionelle projektgrupper.
  Periode2016 → …

  Emneord

  • professionsuddannelser
  • tværprofessionelt samarbejde