Samfundsvidenskabelig analyse og metode Forår 2014

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Mål for læringsudbytte
Viden
Den studerende
• har viden om hvad der kendetegner samfundsvidenskab og vidensproduktion
• har kendskab til samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler
• kender de forskellige faser i problemorienteret projektarbejdet
• har viden om forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder
Færdigheder
Den studerende
• er i stand til at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde om professionsrelatere-de samfundsvidenskabelige emner
• kan kritisk vurdere og begrunde metodemæssige valg, samt vurdere og analysere datakvalitet
• kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data
• er i stand til at dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater

Kompetencer
Den studerende
• kan vurdere betydningen af forskellige filosofiske opfattelser af samfundsvidenskab
• er i stand til at arbejde videnskabeligt
• kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner af relevans for professionen
• kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og skrivning – bl.a. i forbindelse med afgangsprojektet

Modulet indeholder
• Videnskabsteori
• Konstruktion af modeller, årsagssammenhænge
• Projektarbejdets metodologi
• Udarbejdelse af problemformulering
• Undersøgelsesdesign
• Dataindsamlingsmetoder
• Deskriptiv statistik, tabeller og grafer
• Statistisk analyse og tolkning af data
• Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater

Undervisnings- og arbejdsformer: Der veksles mellem oplæg og drøftelse på baggrund af selvstændig forberedelse, og der vil blive lagt op til refleksioner, gruppedrøftelser og erfaringsudveksling om og håndtering af problemorienteret projektarbejde og anvendelse af samfundsvidenskabelig metode.

Der vil blive inddraget og arbejdet med de personlige erfaringer og de arbejds- og metoderelevante opgaver og udfordringer, som deltagerne aktuelt har i spil i nuværende ansættelse eller andet virke. Der veksles mellem teoribaseret indlæring og læring baseret på eksemplificering af praksis samt brug af materialer fra dansk forvaltning.

Der fremsendes løbende ’appetitvækkere’ til deltagerne, med case materiale samt vejledning til pensum og vægtning af emner.


Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformerne er valgt med sigte på at sætte den studerende i stand til generelt at kunne analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlige forvaltning. Den studerende skal kunne bedømme mulighederne for at inddrage samfundsvidenskabelig teori i problemorienterede analyser og kunne indsamle, bearbejde, analysere og præsentere empirisk materiale. Modulet skal samtidigt danne grundlaget for den samlede identitet og kompetenceprofil af Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.
Periode2014 → …