Docenttiltrædelsesforelæsning: De gode viljers skygger. Et dekoloniserende og normkritisk perspektiv på velfærdsarbejdet

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Sociale bevægelser som #MeToo og #blacklives-matter har revitaliseret spørgsmål om privilegier, strukturel diskrimination og social retfærdighed. Så hvordan står det til med disse spørgsmål i velfærdsprofessionelt ar-bejde?
Historisk set er velfærds-arbejdet vokset frem som et modernistisk pro-jekt med oplysning, ud-vikling og forbedring som formål. Det anses for at være en godgø-rende agent, der griber og retter op på dem, der slår sig på normaliteten.
Derfor kan vi med fordel forstå velfærdsarbejdets udviklingsimperativ som en form for brutal om-sorg, der sigter på at skabe social orden og muliggøre det universali-serede gode liv. Et liv som nogen tydeligvis
nyder mindre godt af end andre.
Men hvordan kan vi un-dersøge velfærdsarbej-dets meddelagtighed i opretholdelsen af socialt uretfærdige strukturer i en globaliseret verden, når velfærdsprofessio-nelle tilsyneladende ar-bejder for det gode og retfærdige?
Med inspiration fra queer-teori og postkolo-niale velfærdsstudier un-dersøger Marta Padovan-Özdemir, hvilke mørke skygger de gode viljer kaster i velfærdsarbej-dets hjælpende kredsløb, hvor de velfærdsprofes-sionelle har magten til at definere de sociale pro-blemer, de selv mener at kunne løse.
Hun foreslår, at vi bevæ-ger os væk fra kulturmø-depædagogik og repræ-
sentationspolitik og i ste-det anlægger et normkri-tisk perspektiv og en de-koloniserende praksis i velfærdsarbejdet – og vel-færdsuddannelserne. Dette muliggør en affir-mativ kritik, som synlig-gør normer og privilegier i mødet mellem den vel-færdsprofessionelle og målgruppen.
Samtidig kan vi bruge de kritiske sprækker til at eksperimentere med nye kategorier, vidensformer og interventioner i det so-ciale og pædagogiske ar-bejde.
Periode20 sep. 2021
Sted for afholdelseForsk.center Ledelse, organisation og samfund
Grad af anerkendelseRegional

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • postkolonialisme